Ondanks de coronapandemie en de geopolitieke spanningen in de wereld kijkt Janssen de Jong Groep terug op een succesvol jaar. Haar transformatie naar partner in de vastgoedcyclus met focus op circulariteit werpt zijn vruchten af. Er zijn veel mooie projecten gerealiseerd op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling. Het bedrijf presteert niet alleen financieel uitstekend, maar scoort ook goed op het gebied van klanttevredenheid en werkplezier.

Janssen de Jong Groep realiseerde in 2021 bedrijfsopbrengsten van € 461 miljoen. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2020. De nettowinst kwam uit op € 18,1 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2020 van € 17,4 miljoen. Het netto resultaat stijgt met circa 4%. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december € 42 miljoen, hetgeen ten opzichte van 2020 een mutatie is van € 11 miljoen.

Kerncijfers

  • Bedrijfsopbrengsten: € 461 miljoen (2020: € 391 miljoen)
  • Operationeel resultaat (EBIT): € 22 miljoen (2020: € 25 miljoen)
  • Resultaat na belasting: € 18 miljoen (2020: € 17 miljoen)
  • Solvabiliteit: 44% (2020: 41%)

Circulaire ambitie
Janssen de Jong Groep wil haar CO2-footprint omlaag brengen. Mede om dat doel te behalen is in 2021 New Horizon Urban Mining verwelkomd binnen de Groep. Hierdoor heeft Janssen de Jong Groep de hele vastgoedcyclus – nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling –  onder één dak. Door toevoeging van deze Urban Mining tak wordt verdere invulling gegeven aan de grote ambitie om circulair te bouwen. Concreet gebeurt dit door bruikbare materialen die door New Horizon worden geoogst uit bestaand, onbruikbaar vastgoed te hergebruiken in projecten binnen de bouwbranche en door dochterondernemingen van Janssen de Jong Groep. De uitrol van circulair beton is hier een goed voorbeeld van.

Geografische spreiding
Ook Van Zanten Bouw is in 2021 verwelkomd binnen Janssen de Jong Groep. Met deze overname verbetert de geografische spreiding in Rotterdam, een regio waar de Groep graag meer wil groeien. Daarnaast hebben Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling vestigingen geopend in Utrecht en Arnhem. Dit leidt tot een verdichting van het netwerk en verkleint de afstand tussen de vestigingen in Son en Breugel en Hengelo.

Medewerkers
In 2021 is een medewerkersbetrokkenheidonderzoek gehouden met zeer positieve uitkomsten. Ondanks de lockdowns en andere beperkende maatregelen voelden medewerkers zich meer betrokken en meer tevreden in hun werk dan in het vorige onderzoek van 2018.

Om medewerkers te binden en boeien investeert Janssen de Jong Groep veel in kennisdeling en opleidingen. Het groepsbreed opgezette Young Potential Development Program en het Future Proof Leadership programma maakt dat deelnemers uit verschillende clusters elkaar tegenkomen en een netwerk kunnen vormen. Daarnaast wordt in 2022 de Janssen de Jong Academy gelanceerd: een online kennisplatform voor de continue ontwikkeling van medewerkers en de onboarding van nieuwe medewerkers.

In 2021 zijn opnieuw flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering waardoor medewerkers met dezelfde BIM-software werken. In 2022 wordt de consolidatiesoftware vernieuwd en wordt er toegewerkt naar een uniform datanetwerk.

Dilemma’s en Speak Up!
Janssen de Jong Groep heeft in het afgelopen jaar een nieuwe gedragscode gelanceerd die richtinggevend is en gesprekken over dilemma’s aanmoedigt binnen de organisatie. Gesprekken over bijvoorbeeld (on)gewenst gedrag en wat te doen bij vermoedens van fraude. Om dit soort gesprekken te stimuleren, is de app Speak Up! geïntroduceerd.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2022 zijn vooralsnog positief. Er liggen veel mooie projecten in het verschiet: de pijplijn voor de komende twee jaar is goed gevuld. Er ligt daarnaast een grote opgave om de woningnood in Nederland aan te pakken. Ook daar hoopt Janssen de Jong Groep volop aan te kunnen bijdragen. Ook de inzet van de in 2021 aangeschafte 3D printer op Curaçao is veelbelovend om het produceren van betaalbare woningen mogelijk te maken. Maar, de geopolitieke spanningen in de wereld kunnen voor onverwachte effecten zorgen. Op dit moment worden we geconfronteerd met stijgende materiaalprijzen, hoge transportkosten, lange levertijden en onzekerheid over leveringen. Hierdoor is het lastig om nauwkeurige voorspellingen te doen. We verwachten voor 2022 minimaal een gelijkblijvende omzet en netto resultaat als in 2021.

Cluster Wonen

Met een overname, forse groei en veel innovatie – van 4D-planning tot houten trapkernen – ontwikkelt het Cluster Wonen zich zeer voorspoedig.

Algemeen directeur van het Cluster Wonen Louis Camps heeft drie woorden om 2021 te beschrijven: goed, dynamisch en vernieuwend. “Goed omdat we een goed jaar achter de rug hebben. De werkvoorraad is met ruim 30 procent gegroeid. Dynamisch omdat we enorm groeien als cluster; niet alleen door de overname van een nieuw bedrijf, ook de afzonderlijke bedrijven groeien hard. En vernieuwend omdat we flinke stappen hebben gezet op het gebied van innovatie en circulariteit.”

Louis Camps

algemeen directeur, Cluster Wonen Janssen de Jong Groep

Duidelijke focus
Sinds het Cluster Wonen is gevormd, is de blik volledig gericht op woningprojecten in de breedste zin van het woord: van koopwoningen tot zorghuisvesting en corporatiewoningen. Louis: “Die focus levert echt resultaat op. We hebben meer grip op de verschillende projecten en creëren meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Als cluster zijn we goed in staat onze orderportefeuille te vullen met mooie projecten.

Innovatiecultuur
Onder begeleiding van het Eindhovense adviesbureau Bril Innovatie werken het Cluster Wonen en het Cluster Projectontwikkeling samen aan het aanjagen van de innovatiecultuur in de organisatie. Binnen de eerste themacyclus ‘geluk & gezondheid’ hebben medewerkers zeven pilotprojecten bedacht die worden uitgevoerd. In één daarvan zijn de platte daken van een aantal nieuwe woningen voorzien van een groen dak. Louis: “We hebben aan de bewoners en gevraagd of ze de meerwaarde van een groen dak ervaren, en of ze bereid zijn daar iets meer voor te betalen. De meeste mensen bleken daartoe inderdaad bereid. We overwegen nu om een groen dak standaard als extra optie aan te bieden.”

Hoofd Waardecreatie
Ook aan procesinnovatie is hard gewerkt. Zo heeft het cluster de nieuwe functie geïntroduceerd van Hoofd Waardecreatie. Deze collega kijkt onder meer naar mogelijkheden voor bouwtijdverkorting, slimmer bouwen en 4D-planning. Bij 4D-planning wordt het bouwproces binnen BIM visueel gemaakt en is per dag de bouwproductie helder. “Dat is een hele mooie innovatie binnen het bedrijf”, zegt Louis. “Het helpt enorm om af te stemmen wanneer welke dingen moeten gebeuren.” Het Hoofd Waardecreatie werkt drie dagen per week voor het Cluster Wonen en twee dagen voor het Cluster Bedrijfshuisvesting. “Hij heeft een verbindende rol tussen de clusters. De kennis die hij in het ene cluster opdoet, deelt hij met het andere cluster en vice versa.”

Sneller en meer bouwen
Met het grote woningtekort in Nederland in gedachten wil Janssen de Jong Bouw niets liever dan woningen bouwen. “Meer nog dan we al doen”, zegt Louis. “Maar we hebben helaas vaak met stagnatie in projecten te maken. Bijvoorbeeld door lange bezwaarprocedures en personeelstekorten bij gemeentes voor de vergunningverlening. Janssen de Jong Bouw Zuid heeft daardoor € 10 miljoen minder omgezet in 2021 dan geprognosticeerd. Wij zouden meer betaalbare woningen kunnen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Dat kan heel snel, met ons ModuFair-concept.”

Circulariteit
In het strategisch plan voor de komende jaren staan drie thema’s centraal: betaalbaarheid, circulariteit en geluk & gezondheid. Qua circulariteit is de doelstelling dat 50 procent van alle projecten in 2025 circulair is. Louis: “We gebruiken al circulair beton en hout en gaan circulaire bakstenen gebruiken. We werken nu aan het goed meetbaar maken van circulariteit. Want wanneer kun je een gebouw ‘circulair’ noemen? Dat willen we helder krijgen.” Een mooie opsteker is de Circular Award die Janssen de Jong Bouw begin 2022 won voor het met ModuFair ontworpen appartementencomplex in Kampen. Deze prijs, uitgereikt door het ministerie van VROM, is een enorme boost voor het team. Uit het juryrapport: “ModuFair is een circulaire kijk op de bouw van appartementen. Er worden zo goed als geen virgin materialen gebruikt, enkel secundair en biobased. Daarnaast waarderen we de businesscase, omdat ModuFair ondanks het circulaire karakter niet duurder is dan traditionele gebouwen.” (Bron: deweekvandecirculaireeconomie.nl)

Janssen de Jong Bouw heeft van ModuFair ook een houtbouwvariant ontwikkeld, zowel voor grondgebonden bouw als gestapelde bouw, volledig in cross laminated timber (CLT). “We willen graag meer bouwen met hout, vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Onze ambitie is om in 2022 een CLT-project te realiseren”, zegt Louis.

Duurzaamheid
Een andere actie op het gebied van duurzaamheid is dat nieuwe bedrijfsauto’s van het cluster elektrisch zijn. Louis: “We werken aan bewustwording op alle fronten. Toeleveranciers vragen we bijvoorbeeld om stenen niet meer gewikkeld in plasticfolie te leveren, maar met een band eromheen. We vragen medewerkers op de bouwplaats zuinig om te gaan met materialen. Op kantoor zijn er minder afvalpunten gekomen en hebben we verlichting met bewegingssensoren. De nieuwe vestiging die we in Arnhem delen met het Cluster Projectontwikkeling is een toonbeeld van circulariteit. De inrichting met lampen van een oud pand van Hudson’s Bay, stenen van Paleis Het Loo en banken bekleed met oude bedrijfskleding, is echt een visitekaartje.”

Klanttevredenheid
Het cluster meet de tevredenheid van klanten in de woningbouw op vier verschillende momenten met een NPS-score. De gemiddelde score voor Janssen de Jong Bouw daarin is 7,9.

Janssen de Jong Bouw

Janssen de Jong Bouw heeft twee waardestromen binnen de bouwbedrijven:
1. Een conceptmatige waardestroom met het eigen concept ModuFair – Daarbij bouwt het bedrijf zo veel mogelijk onderdelen fabrieksmatig en zet ze op de bouwplaats in elkaar.
2. Maatwerkprojecten – Het bouwen van meer complexe, grotere werken.

Met ModuFair zijn enorme stappen gemaakt. Naast het concept voor grondgebonden woningen is in 2021 een concept voor gestapelde bouw ontwikkeld. Janssen de Jong Bouw Oost werkt daar voor het eerst mee voor bij een appartementencomplex in Kampen. Het bedrijf heeft hiermee meteen een prijs gewonnen voor circulariteit (zie hierboven). Louis: “Door die prijs staan we geweldig in de kijker, we verwachten dat meer woningcorporaties bij ons zullen aankloppen voor appartementen met ModuFair.”

Bijzondere projecten
Binnen de maatwerkwaardestroom loopt een aantal bijzondere projecten. Louis: “In elk bedrijf willen we één á twee grotere werken onder handen hebben. Dat is goed gelukt afgelopen jaar.” In Nijmegen is gestart met de bouw van 157 woningen in het project Hart van de Waalsprong. Louis: “Het is een groot project, een van de highlights van het cluster!”. In de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch bouwt Janssen de Jong Bouw Zuid aan 244 appartementen voor het Amadeiroproject. Janssen de Jong Bouw Noord heeft een tender gewonnen om een appartementencomplex voor een woningcorporatie in Groningen te bouwen.

Vooruitzichten 2022
Voor 2022 is de portefeuille mooi gevuld met opdrachten. “2022 ziet er goed uit, met een doorloop naar 2023”, stelt Louis tevreden. “Alles wat er nog bij komt, betekent groei voor het Cluster Wonen.” De samenwerking met andere bedrijven binnen Janssen de Jong Groep staat overduidelijk op de agenda. Voor het project Hart van de Waalsprong in Nijmegen werkt Janssen de Jong Bouw samen met het Cluster Bedrijfshuisvesting. “Ook naar het Cluster Urban Mining hebben we de weg al gevonden”, zegt Louis. We pakken samen projecten op en passen waar mogelijk circulaire materialen toe. Ook met het Cluster Restauratie & Renovatie wordt naar projecten in samenwerking gekeken.