Disclaimer

Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. Janssen de Jong Bouw Noord B.V. en Janssen de Jong Bouw Oost B.V., alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan www.janssendejongbouw.com en www.onderhoudplus.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site(s). Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. Janssen de Jong Bouw Noord B.V. en Janssen de Jong Bouw Oost B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. Janssen de Jong Bouw Noord B.V. en Janssen de Jong Bouw Oost B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. Janssen de Jong Bouw Noord B.V. en Janssen de Jong Bouw Oost B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. Janssen de Jong Bouw Noord B.V. en Janssen de Jong Bouw Oost B.V..

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.