Nutsvoorzieningen – irritatie om inefficiëntie

De laatste paar maanden is er veel geschreven over de problematiek van het tijdig aanleggen van nutsvoorzieningen bij voornamelijk woningbouwprojecten. Enige tijd geleden heb ik zelf ook uiting gegeven aan mijn ongenoegen over deze gang van zaken. Tijd voor een opiniestuk om de discussie aan te gaan.

Wij als Janssen de Jong Groep hebben aan den lijve ondervonden hoe hinderlijk het kan zijn als werkzaamheden door nutsbedrijven niet tijdig opgeleverd worden. Het komt met regelmaat voor dat er voor de start van de bouw vertraging opgelopen wordt omdat nutsvoorzieningen of rioleringen nog niet aangelegd zijn. Dit omdat de tijd om te komen tot een bouwrijp terrein vaak wordt onderschat, soms is hier zelfs één 1 jaar nodig. Als het bouwterrein niet bouwrijp is kan er geen bouwaansluiting worden aangevraagd, tenzij er bestaande infra in de buurt ligt. U kunt begrijpen dat dit tot een vicieuze cirkel leidt.

Naar mijn mening ligt de kern van het probleem in inefficiënte (samen-)werking. De gemeente is vaak de opdrachtgever voor het aanleggen van nutsvoorzieningen. Hier zit met regelmaat ook nog een coöperatie tussen. Het bedrijf die de opdracht vervolgens uitvoert, hanteert een eigen planning. Vaak zonder contact of afstemming met de bouwaannemer of gemeente. Bij vertraging vindt er veelal onvoldoende correctie plaats waardoor de bouw later moet starten, met alle ongemakken en kosten van dien. Betrokken partijen opperen dan vaak om de vertragingskosten met betrekking tot  de nutsvoorzieningen bij de bouwaannemer neer te leggen. Dat plaatst de bouwaannemer direct in een defensieve positie waarin hij zich onterecht moet verdedigen om de ontstane meerkosten niet te hoeven dragen.

Waar ik me ook over verbaas is dat gegraven sleuven meerdere keren opengelegd worden. Eerst door G/W/E, dan door een provider zoals Ziggo of KPN. Kortom energie, tijd en geld gaan verloren door inefficiënte werkprocessen, opgelopen vertragingen en het eeuwige vergaderen over deze knelpunten. Een proces wat schreeuwt om verbetering!

Ik meen dat een belangrijk deel van het probleem op te lossen is door de verantwoordelijkheid voor de aanleg van nutsvoorzieningen vast te leggen in een aannemingsovereenkomst tussen de bouwaannemer van het project en de betrokken nutsbedrijven. In deze overeenkomst worden duidelijke en waterdichte afspraken vastgelegd over planning, kosten, bonus/penalty’s, vertragingskosten enzovoorts. Zo leg je de belangen en de eindverantwoordelijkheid van de betrokken bouwaannemer en het nutsbedrijf naast elkaar. De onderaannemer die de voorzieningen aanlegt rapporteert dan zowel aan het nutsbedrijf als aan de bouwaannemer, die de regie over het totale werk voert.

Ik bepleit om enkele pilots op bovengenoemde manier uit te voeren, ervaringen te delen en lessen hieruit te trekken. Wie haakt aan, denkt en doet mee?

Hans Smits
CEO Janssen de Jong Groep